Värmlands kulturplan klar för remiss – Regionstyrelsen i korthet 2012-04-18 | Region Värmland

Värmlands kulturplan klar för remiss – Regionstyrelsen i korthet 2012-04-18

[PRESSMEDDELANDE] Nu är förslaget till Värmlands kulturplan klart. På onsdagen beslöt regionstyrelsen att skicka ut kulturplanen på remiss. Alla intresserade har fyra månader på sig att komma med synpunkter.

Det är 2013 som Värmland tar steget in i den nya samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Drygt 48 miljoner kronor ska fördelas av Region Värmland till verksamheter som Wermland Opera, Värmlands Museum och Västanå Teater.
Staten kräver att en regional kulturplan ska ligga till grund för fördelningen. Kulturplanen blir samtidigt ett styrdokument för Region Värmlands fortsatta utvecklingsarbete inom kulturområdet. Förslaget till kulturplan är på 55 sidor, men ska kompletteras bland annat med en faktadel som beskriver nuläge och historik.
Kulturplanen har tagits fram av Region Värmland i samverkan med kommunerna och efter samråd med det professionella kulturlivet och civila samhället. Totalt har cirka tusen värmlänningar deltagit i olika möten och arbetsgrupper.
I dag ges de statsbidrag som ingår i samverkansmodellen till Wermland Opera, Västanå Teater, Värmlands Museum, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Föreningen Värmlandsarkiv, Riksteatern Värmland och Region Värmlands verksamheter Dans i Värmland, Länsbiblioteket i Värmland, Film i Värmland samt Slöjd i Värmland.
2012 är det samlade statsbidraget för dessa verksamheter drygt 48 miljoner kronor. Medfinansieringen från Region Värmland är knappt 45 miljoner kronor medan kommunerna (främst Karlstads kommun) bidrar med knappt 21 miljoner kronor.
Syftet med reformen är bland annat att flytta vissa kulturpolitiska beslut närmare medborgarna och att öka det regionala engagemanget för kulturfrågorna. Genom samverkan ska stat, region och kommuner gemensamt bidra till att öka tillgången till kultur av hög kvalitet för fler människor. Detaljstyrningen ska minska och flexibiliteten bli större.
Förslaget till kulturplan finns att ladda ner från www.regionvarmland.se/kulturplan.
Remissvaren ska lämnas senast 24 augusti 2012.
Medel för uppstart av Visit Värmland ekonomisk förening
Regionstyrelsen beviljade 1 900 000 kronor till Visit Värmland ekonomisk förening för uppstart av föreningen. Bakgrunden är det beslut som regionfullmäktige fattade hösten 2011 om att överlåta huvudmannaskapet för de regionala besöksnäringsfrågorna till Visit Värmland ekonomisk förening. Verksamhetsövergången är nu påbörjad och beräknas vara avslutad 31 december 2012.
Medel till projekt målbildsarbete för Värmland
Regionstyrelsen beviljade 930 000 kronor för projektet Målbildsarbete, aktualisering av regionalt utvecklingsprogram och varumärkesarbete. Projektet syftar till att aktualisera och vidareutveckla dagens regionala utvecklingsprogram och varumärkesplattform för Värmland för att säkerställa att målbilden för Värmland och profileringen av Värmland går hand i hand. Arbetet ska också se till att harmoniera innehållet i utvecklingsprogrammet med EU:s nya utvecklingsstrategi Europa 2020. Det ökar förutsättningarna för att Värmland på ett effektivt sätt kan utnyttja strukturfondsmedlen som verktyg i det regionala tillväxtarbetet även under kommande strukturfondsperiod, 2014-2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionråd, tel 054-7011011
Catarina Segersten Larsson, tel 054-7011012