Ny strategi ska utveckla Värmland | Region Värmland

Ny strategi ska utveckla Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Hur vill vi att Värmland ska vara, uppfattas och utvecklas i framtiden? Det är huvudfrågorna för den Värmlandsstrategi som nu ska utarbetas på initiativ av Region Värmland. 

Strategin ska bli en konkret plan för vilka områden vi gemensamt ska satsa på för att länet ska få ökad tillväxt och bli en ännu bättre plats för företag, boende och nyetableringar.
Den ska fungera som en inspiration och ett arbetsverktyg för dom som på olika sätt utvecklar, marknadsför eller representerar länet.

Värmland är ett län med många styrkor men står också inför stora utmaningar.
Till exempel ger närheten till Norge ökade möjligheter till handel och arbetsmarknad. Samtidigt behöver fortfarande fler ungdomar få in en fot på arbetsmarknaden och i vissa branscher saknas kvalificerad arbetskraft.

Idag görs många positiva satsningar, men effekten kan bli ännu större med ökad samordning och bättre kommunikation, till exempel mellan företag och myndigheter.
För att möta utmaningarna behöver vi utnyttja de resurser som finns, i form av bland annat utbildning, företag och kulturliv, på ett så effektivt sätt som möjligt.
Värmlandsstrategin är också en följd av att Region Värmland har regeringens uppdrag att ansvara för regional utveckling och strategi.

För att Värmlandsstrategin verkligen ska få genomslag behöver den ha en god förankring och vara accepterad i hela länet. Region Värmland är i det här sammanhanget en samordnare, som ska samla ihop åsikter och erfarenheter till en gemensam målbild.
För att nå dit kommer vi ta hjälp, dels av befintliga nätverk, dels av referensgrupper med särskilt inbjudna deltagare från organisationer, stora och små företag, myndigheter, kulturbärare och andra viktiga delar av samhällslivet i Värmland.

Alla medborgare kommer också att ges möjlighet att lämna synpunkter, i form av till exempel mejl, facebookinlägg och personliga kontakter under större evenemang under året.
Utifrån den inspirationen kommer en arbetsgrupp utarbeta ett förslag till strategi, som sedan ska diskuteras och till sist behandlas politiskt i Region Värmlands styrelse och fullmäktige, där alla kommunerna och Landstinget finns representerade.

I och med att vi nu skickar ut inbjudningar till referensgrupperna så har startskottet gått för en process som vi hoppas ska vara avslutad om ett år. Då tror vi att Värmland har fått en ny strategi för tillväxt, en strategi som är väl underbyggd, väl förankrad och med konkreta, mätbara mål som kommer att följas upp kontinuerligt.
Mer information finns på www.regionvarmland.se/varmlandsstrategin

Kontaktpersoner:
Ann Otto, strateg för planering/omvärldsanalys tel 054-701 10 28
ann.otto@regionvarmland.se

Catarina Segersten Larsson (M), regionråd tel 054-701 10 12
catarina.segersten.larsson@regionvarmland.se
catarina.segersten.larsson@moderat.se

Tomas Riste (S), regionråd 054-701 10 11
tomas.riste@regionvarmland.se

Maria Östergren, kommunikatör 054-701 10 21
maria.ostergren@regionvarmland.se