Resultatet av kommundialogen i Värmland presenterat för Regionbildningskommittén | Region Värmland

Resultatet av kommundialogen i Värmland presenterat för Regionbildningskommittén

[PRESSMEDDELANDE] Pressmeddelande från Region Värmland och Landstinget i Värmland:

Regiondirektören och landstingsdirektören i Värmland har under sommaren genomfört en dialog med länets samtliga kommuner på uppdrag av Regionbildningskommittén i Värmland. Dialogen har utmynnat i en rapport som presenterats för kommittén.
Regionbildningskommittén är en brett sammansatt grupp av folkvalda som utsetts av de politiska partierna för att arbeta med frågan om regionbildning i Värmland. Målbilden är en ny organisation, en regionkommun, som ansvarar för de frågor som idag bedrivs av Region Värmland och Landstinget i Värmland.
Regiondirektören och landstingsdirektören har under perioden maj-september 2013 besöktsamtliga kommuner i länet. Fokus har legat på vad som är viktigt för kommunerna vid en eventuell regionbildning, inte om den är önskvärd eller inte.
Rapporten lyfter frågor om mervärde och motiv, det vill säga vad vinner Värmland på att bilda regionkommun? Samspelet mellan regionala och lokala utvecklingsinsatser och kommunernas delaktighet i framtiden. Den behandlar också frågan om hur prioriteringar mellan hälso- och sjukvård och regional utveckling ska göras i en gemensam organisation. Frågan om samverkan mellan primärkommunerna diskuteras, liksom politisk representation och organisering samt regionkommunens framtida uppdrag.
– Vi tackar alla som bidragit till rapporten, nu ska vi gå igenom den i våra respektive partier, säger Tomas Riste (S), regionstyrelsens ordförande.
– Regionbildningskommittén har också enats om att ta fram en grov tidsplan och att kommittén ska samlas igen i början på nästa år, säger Fredrik Larsson (M), landstingsstyrelsens ordförande.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande, tel 054-7011011
Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-6629193