Region Värmland deltar i stor studie av stråket Stockholm–Oslo | Region Värmland

Region Värmland deltar i stor studie av stråket Stockholm–Oslo

[NYHET] Mellan Stockholm och Oslo görs ett stort antal resor och transporter varje år. Stråket är viktigt, men det finns en rad problem i det. Region Värmland deltar i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie som syftar till att samla in målbilder och lösningar.

På måndag samlas ett stort antal aktörer i Örebro för att under en dag diskutera stråket Stockholm–Oslo. Deltagarna kommer både från näringslivet och den offentliga sektorn utmed hela sträckan från Stockholms länsgräns till gränsen mot Norge i Värmland. Även representanter från Norge deltar. Syftet är öka den gemensamma kunskapen om transporter och resor på sträckan och att skaffa gemensamma målbilder för den.

Det finns två huvudanledningar till att Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie för denna sträcka. Dels  finns det problem med bristande tillgänglighet och punktlighet för personresor inom stråket. Dels transporteras stora mängder gods på stråket och på vissa delar är infrastrukturen hårt belastad.

Region Värmland är både kollektivtrafikmyndighet och upprättare av länstransportplan och spelar därför en bärande roll i denna åtgärdsvalsstudie.

– Det är glädjande att Region Värmland bereds så stor plats och därmed kan vara med och påverka det fortsatta arbetet med denna åtgärdsvalsstudie eftersom det här stråket är betydelsefullt för Värmlands framtida utveckling, säger regionrådet Tomas Riste.

– Möjlighet till snabbare transporter och pendling är oerhört viktigt för Värmlands utveckling. Det gäller både resor till Stockholm och Oslo, men också mellan orterna längs sträckan, säger regionrådet Stina Höök.

Åtgärdsvalsstudie är en metod för att systematiskt samla in fakta för en viss sträcka och den bygger på dialog med många berörda parter. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

Arbetet med studien sker i två steg. Först fokuserar man på insatser i ett kortare perspektiv, vilket här betyder den kommande tolvårsperioden. Måndagens workshop är den första av två inledande och då ligger fokus på vart man vill komma – på brister, behov och mål. Nästa hålls i Karlstad 13 oktober och då ligger fokus på vilka åtgärder som kan vara aktuella.

Runt årsskiftet kommer Trafikverket presentera en delrapport med rekommenderade åtgärder.

Därefter fortsätter arbetet med åtgärdsvalsstudien med att fokusera på mål och åtgärder i ett längre perspektiv. Åtgärdsvalsstudien kommer slutligen resultera i en rapport med de åtgärder som Trafikverket rekommenderar.

Kontakter

Tomas Riste, regionråd, Region Värmland, 054-701 10 10

Stina Höök, regionråd, Region Värmland, 054-701 10 11