Ny remiss om regionkommun | Region Värmland

Ny remiss om regionkommun

[Pressmeddelande från Landstinget i Värmland och Region Värmland]

Ett omarbetat förslag till bildande av en regionkommun i Värmland har nu skickats på remiss till länets samtliga kommuner. 

Under våren har ett förslag till ny organisation, en så kallad regionkommun med ansvar både för hälso- och sjukvård inklusive tandvård och regionala utvecklingsfrågor, varit på en första remiss hos bland andra Värmlands kommuner.

Svaren visade att alla kommuner utom en är positiva till att bilda regionkommun, men att de ville ha förtydliganden kring vissa delar av förslaget och möjlighet att lämna synpunkter i en andra remissomgång. Ett omarbetat förslag har därför tagits fram i dialog mellan kommunerna, Landstinget i Värmland och Region Värmland.

Förslaget innehåller förtydliganden kring bland annat regionkommunens framtida ansvar och uppdrag. Det förtydligar också hur beslutsstrukturen skulle kunna se ut, samt principer för fortsatt samverkan mellan kommunerna och regionkommunen.

Hittills har processen letts av regionbildningskommittén som har bestått av representanter från samtliga partier representerade i landstingsfullmäktige och regionfullmäktige. Vid sitt möte den 28 april beslutade dock kommittén att den fortsatta processen med att bilda regionkommun ska hanteras inom ramen för Landstinget i Värmlands och kommunernas ordinarie beslutsstrukturer.

Kommunerna och övriga remissinstanser ska lämna svar på hur de ser på det reviderade förslaget senast 23 juni. Efter det bearbetas svaren och landstingsfullmäktige tar beslut om att ansöka om bilda regionkommun eller ej den 29 augusti. 

Läs remissförslaget här (pdf 755 kB)

Läs missivet till remissen här (pdf 73 kB)

För mer information:

Fredrik Larsson (M), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-6629193

Tomas Riste (S), regionstyrelsens ordförande, tel 070-6187770

Fakta: 

Processen med att bilda regionkommuner har pågått under ett antal år i Sverige. Alltsedan riksdagen genom – Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) – möjliggjorde att landsting i län som uppvisar ett lokalt och regionalt initiativ får ansvara för regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional transportinfrastruktur kan bilda  regionkommuner har många landsting ansökt om detta. Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland var tidigt ute.

Idag har 13 landsting bildat regionkommuner. Av de sju återstående har tre ansökt om att bilda regionkommun från och med 2019 och de övriga har påbörjat sin process. Finansdepartementet har meddelat att de landsting som vill bilda regionkommun 2019 helst ska inkomma med ansökan före sommaren, dock absolut senast den 30 september 2017.