Glädjande slussförslag från Trafikverket | Region Värmland

Glädjande slussförslag från Trafikverket

[NYHET] Trafikverket lämnade idag in sitt förslag till nationell transportplan för 2018–2029 till regeringen. Ur ett värmländskt perspektiv innehåller förslaget glädjande nyheter om medel till nya slussar i Trollhättan. Positivt är också reinvesteringar i Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan och en investering på E45 Säffle–Valnäs.

Vänersjöfarten är viktig för både det nationella miljöarbetet och för arbetsmarknad och regional utveckling, men de bedöms vara uttjänta 2030. Trafikverket har redan tidigare slagit fast att det är samhällsekonomiskt lönsamt att bygga nya slussar i Trollhättan och idag har ytterligare ett steg tagits i frågan. I förslaget till nationell transportplan finns medel till de nya slussarna med. Det handlar om 1,7 miljarder kronor under perioden 2024–2029 vilket motsvarar drygt hälften av den totala kostnaden. Går förslaget igen kommer arbetet med att byta ut slussarna alltså att påbörjas under den här planperioden.

– Slussarna är en antingen-eller-fråga. Antingen har vi handelssjöfart på Vänern eller så har vi det inte. Det är glädjande att Trafikverket har pekat ut slussarna i sitt förslag till den nationella transportplanen. Det är ett första steg till nya slussar så att vi kan upprätthålla en väl fungerande sjöfart på Vänern, säger regionstyrelsens ordförande Tomas Riste (S).

– Sjöfarten på Vänern är oerhört viktigt för Värmlands framtida utveckling. Det handlar om att säkra tusentals arbetstillfällen och om framtiden för stora industrier och därmed också för många mindre företag, säger Stina Höök (M), regionstyrelsens andre vice ordförande.

Trafikverkets förslag till nationell transportplan innehåller också reinvesteringar på Värmlandsbanan. 

– Värmlandsbanan är ett enkelspår och det är en utsatt sträcka. Därför är det bra att Trafikverket i sitt förslag lägger mer resurser på den, säger Stina Höök.

– Medel till reinvesteringar i Värmlandsbanan är otroligt viktigt för dess robusthet och punktlighet, och det behövs, säger Tomas Riste.

Även Fryksdalsbanan föreslås få reinvesteringar på spår.

En annan positiv nyhet är att Trafikverket föreslår en investering på E45 Säffle–Valnäs på 326 miljoner kronor under åren 2024–2029. I förslaget finns också så kallade bärighetsmedel – pengar för att förstärka vägar och broar så att de klarar högre belastningar – och Värmland får del av dessa.

Nu kommer regeringskansliet att skicka ut förslaget på remiss och senast 30 november ska remissyttrandena vara inne. Under vintern bearbetas de inkomna synpunkterna och regeringens väntas anta den nationella transportplanen under våren 2018. 

Region Värmland är en av remissinstanserna och kommer under hösten att granska förslaget och lämna in ett yttrande till regeringen.