Regionstyrelsen i korthet 171019 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 171019

[PRESSMEDDELANDE] Vid sitt sammanträde 19 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat om former för ökat stöd till arrangörskap, om utvecklingsplan för kulturplanen och om stöd till två rallyprojekt.

Former för ökat stöd till arrangörskap

Regiondirektörens rapport om former för ökat stöd till arrangörskap presenterades för styrelsen. Rapporten innehåller en övergripande bild av hur en rad organisationer arbetar med arrangörskap idag och av vilka behov av stöd för arrangörsutveckling som finns. Regionstyrelsen godkände rapporten och gav regiondirektören i uppdrag att bedriva ett fortsatt strategiskt utvecklingsarbete inom arrangörskap.

Ökat entreprenörskap och företagande inom kultursektorn

Regiondirektörens rapport om ökat entreprenörskap och företagande inom kultursektorn presenterades för styrelsen. Rapporten innehåller en genomgång av tidigare insatser och pågående verksamheter och den pekar ut en rad utvecklingsområden för ett växande företagande och entreprenörskap inom de kulturella och kreativa näringarna. Regionstyrelsen godkände rapporten och gav regiondirektören i uppdrag att bjuda in relevanta aktörer till ett samtal om hur området kan utvecklas.

Värmlands kulturplan 2017-2020: Utvecklingsplan 2018

Värmlands kulturplan ska årligen kompletteras med en utvecklingsplan som beskriver konkreta aktiviteter och insatser. Ett förslag till en sådan plan presenterades för regionstyrelsen som beslutade att föreslå regionfullmäktige att anta den. I förslaget ingår också särskilda prioriteringar för 2018.

Frågor från Indelningskommittén om samverkan mm

Indelningskommittén har fått i uppdrag att analysera om det är lämpligt att ändra beteckningen landsting till en annan gemensam beteckning för kommuner på regional nivå. Därför vill kommittén ha in svar från landstingen och de kommunala samverkansorganen. Regionstyrelsen beslutade att svara att ”Regionkommun” är den beteckning som har använts under processen under lång tid och därför har börjat bli allmänt känd. Den beteckningen beskriver också på ett bra sätt att uppdraget omfattar hela det regionala uppdraget, både hälso- och sjukvård och regional utveckling och tillväxt.

Samråd om Hammarö kommuns nya översiktsplan

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ett svar på remissen om Hammarö kommuns nya översiktsplan.

Beslut om att bevilja medel till Svenska Rallyt för projektet Evenemangsutveckling på Klarälvsbanan

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 1,5 miljoner kronor till Svenska rallyts projekt ”Evenemangsutveckling på Klarälvsbanan”. Syftet med projektet är att utveckla världens största samlade sommarevent för rullskidor, cykel och löpning.

Beslut om att bevilja medel till Svenska Rallyt för projektet VM-rally över gränsen

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 2,4 miljoner kronor till Svenska rallyt för projektet ”VM-rally över gränsen”. Projektet syftar till att utnyttja den utvecklingspotential som finns runt Svenska rallyt för det regionala näringslivet.

 

Kontakt

Tomas Riste (S), regionstyrelsens ordförande, 054-701 10 11

Stina Höök (M), 2:e vice ordförande, telefon 054-701 10 12