Fullmäktige i korthet 171201 | Region Värmland

Fullmäktige i korthet 171201

[PRESSMEDDELANDE] Vid dagens regionfullmäktige beslutandes bland annat att anta en länstransportplan för 2018–2029, att ianspråkta egna medel till tre olika projekt och att anta en policy för jämlikhet.

Verksamhetsplan och budget för 2018-2020

Regionfullmäktige beslutade att anta verksamhetsplan och budget för åren 2018–2020.

Beslut om att ianspråkta det egna kapitalet för medfinansiering till projekt avseende bredbandsutbyggnad i Värmland

Regionfullmäktige beslutade att som mest 23 miljoner kronor tas av det Region Värmlands eget kapital till projekt som rör utbyggnaden av bredband i Värmland.

Beslut om att ianspråkta det egna kapitalet för medfinansiering till Västanå teater för ombyggnation av Berättarladan samt till Region Värmlands folkhögskolor för ökad digitalisering

Regionfullmäktige beslutade att använda 5 miljoner av det egna kapitalet för medfinansiering till Västanå Teater för ombyggnation av Berättarladan och 2,3 miljoner av det egna kapitalet till Region Värmlands folkhögskolor för ökad digitalisering.

Värmlands kulturplan 2017-2020: Utvecklingsplan 2018

Regionfullmäktige beslutade att anta utvecklingsplanen för kulturplanen för året 2018. Den beskriver de prioriteringar som ska göras när det gäller regional kulturverksamhet som ska få statligt stöd.

Svar på motion –  Förbättra landsbygdens och småorternas tillgång till tågtrafik

Utifrån en motion från Värmlandssamverkan (M, L, C, KD, SIV, MP) beslutade regionfullmäktige att ge kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för var det är lämpligt att ha tågstationer i Värmland. Fullmäktige beslutade också att en redovisning av geografisk tillgänglighet och tillgång till kollektivtrafiken ska ingå i den årliga uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet.

Förslag till länstransportplan för Värmlands län 2018-2029

Regionfullmäktige godkände länstransportplanen för åren 2018–2029, som Region Värmland har tagit fram. Planen syftar bland annat till att prioritera bland alla angelägna åtgärder och utifrån det fördela medlen till den regionala infrastrukturen.

Förslag om att anta ”Policy för jämlikhet” (ersätter nuvarande jämställdhetspolicy)

Regionfullmäktige beslutade att anta förslaget till policy för jämlikhet för Region Värmland. Policyn är en förstärkning av Region Värmlands medarbetar- och ledarpolicy och påvisar att det spelar roll hur medarbetarna förhåller sig till varandra. Den ersätter nuvarande jämställdhetspolicy.

Motion ”En värmländsk fristad för förföljda och hotade kulturpersoner”

Liberalerna föreslog i en motion att Region Värmland ska ansöka om medlemskap i ICORN. Det är en organisation för städer och organisationer runt om i världen med syfte att ge fristad åt förföljda konstnärer och författare. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av regionstyrelsen.

 

Kontakt:
Regionfullmäktiges ordförande
Ann-Katrin Järåsen
073-271 22 03