EU-kommissionen har antagit en strategi för utvidgning till västra Balkan | Region Värmland

EU-kommissionen har antagit en strategi för utvidgning till västra Balkan

[NYHET] Kommissionen antog den 6 februari strategin ”Trovärdiga utsikter till medlemskap i EU och närmare kontakter med länderna på västra Balkan”. Strategin preciserar specifika åtgärder som ska vidtas för att stödja omvandlingsprocessen på västra Balkan.    

Redan idag är relationen mellan EU och Balkan viktig. EU är den främsta investeraren, den viktigaste politiska partnern och den största handelspartnern för västra Balkan.  För att länderna i västra Balkanregionen ska kunna uppfylla kraven för medlemskap i EU understryker Kommissionen dock att det krävs omfattande reformer i regionen, både vad gäller rättsväsende och arbetet med att motverka korruption och brottslighet. Även ekonomiska reformer måste prioriteras.

I den strategi som Kommissionen antog den 6 februari lyfter de att alla länder på västra Balkan har en möjlighet att göra framsteg mot ett EU-medlemskap och att bedömningar kommer att göras på objektiva grunder. Länderna på västra Balkan har kommit olika långt i sitt närmande till EU. Serbien och Montenegro är de enda länderna som redan har börjat förhandla om medlemskap, men Kommissionen menar att även Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har åstadkommit konkreta framsteg och bör snart kunna inleda anslutningsförhandlingar. Bosnien och Hercegovina och Kosovo är idag inte kandidatländer, men Kommissionen menar att det är en fråga om insatser och engagemang.  

I strategin presenterar Kommissionen sex flaggskeppsinitiativ som är av gemensamma intressen för både EU och länderna i västra Balkanregionen. Initiativen berör rättsstatsprincipen, samarbete kring säkerhet och migration, socioekonomisk utveckling, transport- och energiförbindelser, den digitala agendan samt försoning och goda grannrelationer. Konkreta åtgärder kommer att vidtas inom dessa områden under 2018-2020, och Kommissionen föreslår att de ska finansernas genom instrumentet för stöd inför anslutning (IPA).

Strategin betonar även de utmaningar som EU står inför för att bli redo för att välkomna fler medlemsstater. EU måste bli starkare, solidare, mer effektiv och det behöver ske såväl institutionella som ekonomiska förändringar. Ett förslag är bl.a. att kvalificerad majoritet vid omröstning i Europeiska unionens råd ska användas i större utsträckning.

Läs mer om strategin här.

Läs strategin här.

Läs de sex flaggskeppsinitiativen här.