Regionstyrelsen i korthet 2018-02-22 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 2018-02-22

[PRESSMEDDELANDE] Vid sitt sammanträde 22 februari beslutade regionstyrelsen bland annat om kulturbidrag, svar till revisionsgranskningar och om att ta fram en gemensam livsmedelspolicy i samband med regionbildningen.  

FÖRDELNING AV STATSBIDRAG TILL KULTURVERKSAMHET

Regionstyrelsen beslutade om hur vissa statsbidrag till den regionala kulturverksamheten ska fördelas under 2018. Det rör sig om bidrag för totalt ca 53 miljoner kronor och de största mottagarna är Wermland Opera, Värmlands Museum och Västanå Teater. Inom ramen för en statlig satsning på biblioteken får Region Värmlands regionala biblioteksverksamhet en särskild förstärkning med 1,2 miljoner kronor.

HÅLLBAR OCH SÄKER MAT I REGION VÄRMLAND

Som ett led i att anpassa Region Värmlands livsmedelsinköp inför samgåendet med landstinget beslutades det att Region Värmland, i likhet med landstinget, ska sträva efter att öka andelen ekologiskt producerade och etiskt märkta livsmedel.  Det beslutades även att en gemensam livsmedelspolicy ska arbetas fram och att Region Värmlands kurs- och konferensverksamhet ska föra en dialog med de redan upphandlade kurs- och konferensanläggningarna om att de ska prioritera mat som producerats i enlighet med svenska miljö- och djurskyddsregler och gällande policies.

GRANSKNING AV IT-SÄKERHET

Regionstyrelsen godkänner upprättat svar till revisionsrapporten angående granskning av IT-säkerhet. De åtgärder som rekommenderas för att säkerställa behörigheter kommer att göras under 2018. Angående de övriga rekommendationerna så kommer fokus vara att ta med sig de åtgärderna och identifiera dem i samband med den nya regionbildningen.

GRANSKNING AV ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA

Regionstyrelsen godkänner upprättat svarsförslag till revisionsrapporten angående granskningen av arvoden till förtroendevalda. Revisorerna anser att det finns vissa risker i den manuella hanteringen vid utbetalning av ersättningar till förtroendevalda. Svaret från regionstyrelsen är att risken för felaktiga utbetalningar är relativt låg pg a väl upparbetade rutiner.  Man kommer dock att följa utvecklingen och söka kunskap om motsvarande process i samband med regionbildningen.

GRANSKNING AV PROJEKTVERKSAMHETEN

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till svar till revisionsrapporten ”Granskning av projektverksamhet” där bedömningen är att det finns anledning till se över riktlinjer och allmänna villkor för projektfinansiering. Revisionernas rekommendationer på förbättringsområden är noterade och arbetet med att se över projektverksamheten kommer att fortsätta under 2018

REKVIRERA MEDEL TILL DEN NATIONELLA LIVSMEDELSSTRATEGIN

Regionstyrelsen beslutade att rekvirera två miljoner kronor för att ta fram en handlingsplan utifrån branschens livsmedelsstrategi och påbörja aktiviteter som kompetensutveckling, attityd- och kommunikationsinsatser.

 

Kontakt: 

Tomas Riste (S)

ordförande regionstyrelsen 

tomas.riste@regionvarmland.se

tel 054-701 10 11

 

Åsa Johansson (S)

1:e vice ordförande regionstyrelsen

Asa.f.johansson@hagfors.se

Tel 070-651 85 30

 

Stina Höök (M)

2:e vice ordförande regionstyrelsen

stina.hook@regionvarmland.se

tel 054-701 10 12