SKL har publicerat rapporten "EU i lokalpolitiken" | Region Värmland

SKL har publicerat rapporten ”EU i lokalpolitiken”

[NYHET] SKL har publicerat en uppdaterad version av ”EU i lokalpolitiken”. Rapporten visar bl.a. att runt 47–57 % av en dagordning för kommunfullmäktige och region- och landstingsfullmäktige påverkas av EU-beslut.

2010 konstaterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att ca 60% av dagordningspunkterna för kommunfullmäktige, respektive ca 50% av punkterna för region-och landstingsfullmäktige påverkades av EU-beslut. I den senaste rapporten från 28 februari lägger SKL fram nya siffror, samt ger en överblick kring hur man arbetar med EU på lokal och regional nivå och vilka möjligheter det finns att influera besluten som fattas på EU-nivå.  

För att kunna mäta påverkan använder sig SKL av två olika definitioner. Rättslig påverkan innefattar områden där EU har befogenhet att fatta bindande beslut medan politisk påverkan utgörs av ”mjukare” former av påverkan, som exempelvis EU:s rekommendationer. Resultaten visar att en kommunfullmäktiges dagordning påverkas 47% (22% rättsligt och 25% politiskt) av EU-beslut, medan motsvarande siffror för landsting och regioner är 57% (11% rättsligt och 46% politiskt). En förklaring till att den rättsliga påverkan är mindre för landsting och regioner än för kommunerna, menar SKL, är att de arbetar med olika frågor där EU-kompetensen varierar.

Rapporten avslutas med en omfattande guide kring sätt som kommuner, landsting och regioner kan påverka de beslut som fattas på EU-nivå. SKL trycker bl.a. på att det är viktigt att veta var i beslutsprocessen ett förslag ligger för att kunna använda ett passande instrument och rikta in sig på rätt intuitioner och aktörer. Ett ytterligare tips är att börja arbetet tidigt i processen, helst redan innan Kommissionen har lagt fram sitt förslag.

Läs hela rapporten här.