Regeringen prioriterar sträckan Oslo–Stockholm | Region Värmland

Regeringen prioriterar sträckan Oslo–Stockholm

[NYHET] Regeringen vill att sträckan Oslo–Stockholm via Örebro ska få högre prioritet inom EU. 

EU-kommissionen arbetar med en revidering av stomnätskorridorerna (se faktaruta) inom ramen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T, se faktaruta). I samband med revideringen har den svenska regeringen ställt sig positiv till att lägga till sträckan Oslo-Stockholm via Örebro i stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) finansierar infrastruktur inom det transeuropeiska transportnätet, och definierar även vilka sträckor som utgörs av stomnätskorridorer. Dessa sträckor är högst prioriterade eftersom de är viktiga för ett effektivt och sammanlänkat Europa samt för att uppnå målen i utbyggnaden av det transeuropeiska transportnätet. 

Den 21 mars 2018 presenterade den svenska regeringen att de, i sitt förslag till EU-kommissionen, kommer trycka på att stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet ska förlängas och fortsätta från Stockholm till Oslo, via Örebro, samt även gå från Stockholm till Haparanda. Om förslaget godkänns av EU-kommissionen kommer Sverige i ett senare skede ha möjlighet att söka pengar från CEF-fonden. 

Det här är en stor seger bland annat för Region Värmland som länge har arbetat för att Oslo-Stockholm ska bli en prioriterad sträcka. Bolaget Oslo–Stockholm 2.55 – som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad samt Örebro kommun – arbetar för att skynda på tågutbyggnaden på sträckan. Bolaget har tryckt på regeringen om vikten av goda förbindelser mellan de två huvudstäderna, och hur det kan främja en hållbar utveckling och affärsmässigt utbyte mellan länderna. 

FAKTA | Stomnätskorridor

Stomnätskorridorerna är utpekade transportstråk för att bättre sammanlänka Europa. Syftet är att planera och utveckla infrastrukturen utifrån behov och tillgängliga resurser. Stomnätskorridorerna omfattar alla trafikslag (vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjötransportvägar och flygplatser) och särskilt anslutningsplattformarna mellan trafikslag (havshamnar, inre hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler). 
Källa: regeringen.se

FAKTA | TEN-T

Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) har som mål att få ett fungerande, unionsomfattande och multimodalt stomnät i Europa. TEN-T utgörs av tre nivåer: det övergripande nätet, stomnätet samt stomnätskorridorer.

Läs pressmeddelande från regeringen här

Läs pressmeddelande från Oslo-Stockholm 2.55 här.  

Läs praktikrapport om TEN-T här

* På bilden ovan syns stomnätskorridorerna. Den gröna ringen runt Oslo–Stockholm visar sträckan som eventuellt kommer att bli prioriterad i framtiden.