Halvtidsmätning av Värmlandsstrategins 33 mål klar | Region Värmland

Halvtidsmätning av Värmlandsstrategins 33 mål klar

[NYHET] Hur ser utvecklingen i Värmland ut? Nu har Region Värmland tagit fram en halvtidsuppföljning av Värmlandstrategins 33 mål.

När Värmlandsstrategin 2014–2020 antogs sattes 33 mätbara mål för Värmland upp. Samtidigt genomfördes en så kallad nollmätning av målen för att veta hur utgångsläget såg ut. Till vart och ett av målen kopplades en analys och prognos om den kommande utvecklingen. Vissa mål såg ut att kunna nås utan större svårigheter medan andra var större utmaningar.

Nu har vi passerat halvtid för den regionala utvecklingsstrategin och för att få en bild av hur utvecklingen i länet har varit har Region Värmland tagit fram en halvtidsuppföljning av målen. I den ställs de nya resultaten mot nollmätningen och det finns också nya analyser och prognoser.

– Den här rapporten är ett värdefullt verktyg när vi i Värmland ska ta beslut om var det behövs särskilt fokus framöver, säger regionrådet Tomas Riste.

– Eftersom flera av målen påverkas av nationella beslut, lagar och regler är rapporten också ett bra underlag i våra kontakter med beslutsfattare på riksnivå, säger regionrådet Stina Höök.

Rapporten visar att vissa mål redan är uppnådda medan andra bedöms vara svårare att nå, och i några fall bedöms de inte vara rimliga att uppnå till år 2020.

Målen i Värmlandsstrategin är uppdelade på fyra prioriterade områden: Livskvalitet för alla, Fler och starkare företag, Höjd kompetens på alla nivåer och Bättre kommunikationer.

Inom området Livskvalitet för alla går det exempelvis att se att nettoinflyttningen har ökat mer än förväntat. I målet som mäter skillnader i utbildningssystemet mellan kvinnor och män har utvecklingen gått svagt framåt. 

Inom området Fler och starkare företag finns det flera mål där Värmland ligger bra till i förhållande till målen. Det är idag en ökad andel som helst vill vara företagare. Det är också fler som förvärvsarbetar, en ökad andel kvinnor i styrelser och minskade utsläpp av växthusgaser. Inom målet som handlar om förnybar energianvändning syns en svag tillbakagång. 

Inom området Höjd kompetens på alla nivåer syns förändringar inom några av målområdena. Förutsättningarna att nå målen ser sämre ut när det gäller andelen ungdomar med behörighet till gymnasieskolan och andelen 20-åringar med fullgjord gymnasieutbildning. Denna nedgång noteras i hela riket och kopplas till den stora flyktingvågen 2015. Den goda konjunkturen medför däremot förbättrade möjligheter att nå målet för antalet öppet arbetslösa och målet för minskad ungdomsarbetslöshet.

Inom området Bättre kommunikationer finns det goda möjligheter att nå flera av målen fram till 2020. Godsvolymerna på Vänern har ökat något och mycket talar för att den positiva utvecklingen fortsätter, vilket ger en god prognos för det målet.

Mål 33 har en mycket hög ambition: att alla hushåll och företag ska ha möjlighet till bredband. Det är troligtvis inte möjligt att nå målet till 2020, men tack vare stora offentliga investeringar kommer det att ske en omfattande utveckling de närmaste åren i Värmland. 2017 hade 82 procent av hushållen och 74 procent av företagen möjlighet att ansluta sig till fast bredband på minst 100 Mb/s.

Fakta  |  Värmlandsstrategin

  • Alla regioner i Sverige har i uppdrag från regeringen att ta fram en så kallad regional utvecklingsstrategi.
  • Strategin utgår från EU:s utvecklingsstrategi Europa 2020 på Europeiska kommissionens webbplats.
  • Den utgår också från åtta av Värmlands styrkor som behöver utvecklas och lyftas fram: välkomnande och öppet, skog, berättartraditionen, Karlstad, internationellt näringsliv, länken till Oslo, Vänern och Karlstads universitet.
  • Grunden för Värmlandsstrategin är dels en analys av omvärldsfaktorer och av regionens möjligheter och utmaningar, dels åsikterna från över 1 000 värmlänningar och fler än 60 organisationer och myndigheter som deltagit i referensgrupper eller andra forum.

Ladda ner och läs mer