Regionkommun i Värmland

Den 29 augusti beslutade Landstingsfullmäktige att skicka in en ansökan till regeringen om att bilda regionkommun. Den 1 januari 2019 ska den nya organisationen träda i kraft.

Rent formellt innebär det att landstinget ansöker om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I praktiken innebär det att Landstinget i Värmland och Region Värmland går samman och bildar en ny organisation med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, inklusive tandvård, och regionala utvecklingsfrågor.

Efter två remissrundor under våren sa samtliga värmländska kommuner ja till att bilda regionkommun. Nu börjar arbetet med att forma den nya organisationen.

– Vårt beslut i dag markerar slutet på en lång process, men också början på en ny och spännande fas. Hälso- och sjukvårdens utveckling och den regionala utvecklingen går hand i hand. Nu ska vi skapa så bra förutsättningar som möjligt för den nya regionkommunen, säger Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande.

Frågor kvar att lösa

Många frågor ska dock hanteras innan den nya organisationen kan träda i kraft. Det handlar bland annat om hur regionkommunen ska samråda med kommunerna i regionala utvecklingsfrågor som till exempel infrastruktur, hur utvecklingsmedel från staten och EU ska fördelas, hur eventuellt kollektivtrafiken ska organiseras och finansieras. Det handlar också om hur de så kallade primärkommunala frågor som Region Värmland i dag hanterar på uppdrag av sina medlemmar ska organiseras och finansieras i framtiden (exempelvis kurs- och konferensverksamhet, Mediecenter, Brysselkontor med flera).

– En bra samverkan med kommunerna är en förutsättning för att regionkommunen ska kunna genomföra sitt uppdrag, därför är det oerhört viktigt att vi hittar en bra form för det. Det är också viktigt att vi inte tappar fart i det framgångsrika regionala utvecklingsarbete som i dag drivs inom Region Värmland utan snabbt hittar lösningar på hur frågorna ska hanteras framgent, säger Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande.

Värmland bland de sista att bilda regionkommun

Processen med att bilda regionkommun har pågått under flera år och frågan är inte unik för Värmland. Allt sedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner.

Syftet är att skapa en kraftfull och effektiv organisation, som tillsammans med länets kommuner ger bra förutsättningar för såväl regional utveckling som för hälso- och sjukvård och tandvård. Ett argument är också att det blir ett direktvalt regionfullmäktige med egen beskattningsrätt och ett tydligt ansvar för regional utveckling och tillväxt, vilket skapar förutsättningar för ett starkt regionalt ledarskap.

Processen fram till beslut

Efter att regeringen i november 2016 drog tillbaka ”storregionförslaget”, det vill säga att dela in Sverige i färre och större regioner, har frågan om att bilda en värmländsk regionkommun som ansvarar både för hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive tandvård och regionala utvecklingsfrågor intensifierats. 

Ett tjänstemannaförslag (öppnas i nytt fönster) till hur en värmländsk regionkommun skulle kunna organiseras lades fram för Regionbildningskommittén, (en kommitté bestående av representanter för samtliga politiska partier i landstingsfullmäktige och regionfullmäktige), den 24 november 2016. Därefter vidtog förankring och remiss i de politiska partierna. Kommittén återsamlades den 27 januari 2017 och beslutade att skicka ut ett reviderat förslag till bildande av regionkommun på remiss till länets samtliga kommuner. Remisstiden löpte ut 31 mars. Några kommuner begärde förlängd svarstid till början av april. 

Den 28 april 2017 återsamlades Regionbildningskommittén för att diskutera svaren från remissomgång 1 och den fortsatta processen (bland annat beslutades att processen fortsättningsvis ska hanteras inom ramen för Landstinget i Värmlands och kommunernas ordinarie beslutsstrukturer.)

När det gäller remissvaren visade de att alla kommuner utom en var positiva till att bilda regionkommun, men att de ville ha förtydliganden kring vissa delar av förslaget och möjlighet att lämna synpunkter i en andra remissomgång. Ett omarbetat förslag togs därför fram i dialog mellan kommunerna, Landstinget i Värmland och Region Värmland. Förslaget innehöll förtydliganden kring bland annat regionkommunens framtida ansvar och uppdrag. Det förtydligade också hur beslutsstrukturen skulle kunna se ut, samt principer för fortsatt samverkan mellan kommunerna och regionkommunen.

Efter remiss två – kommunerna säger ja 

Kommunerna och övriga remissinstanser hade på sig tom den 23 juni att lämna svar på hur de såg på det reviderade förslaget i remissomgång 2. Enligt svaren ställde sig samtliga kommuner positiva till att Landstinget ska ansöka om att bilda regionkommun. Landstingsfullmäktige fattade beslut i frågan den 29 augusti. Senast 30 september måste regeringen ha fått ansökan om den nya regionkommunen ska kunna träda i kraft 1 januari 2019.

Bildande av regionkommun i Värmland, version 2.0 (pdf 755 kB)

Läs missivet till remissen här (pdf 73 kB)

Varför regionkommun?

Motiven är att samla de tunga regionala frågorna i en stark och tydlig organisation med beskattningsrätt och ett gemensamt direktvalt fullmäktige. I praktiken innebär det att  Region Värmland (de delar och uppdrag som regleras enligt lag) och Landstinget i Värmland bildar en ny organisation med ett samlat ansvar för både hälso- och sjukvård (inklusive tandvård) och regionala utvecklingsfrågor. 

Alltsedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades som regionkommuner har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner. From 1 januari 2017 finns 13 regionkommuner i Sverige. Av de sju återstående har tre ansökt om att bilda regionkommun från och med 2019 och de övriga har påbörjat sin process.

regionkommuner

Regionkommuner i Sverige

Sju landsting i Sverige har inte bildat regionkommun ännu.

  • Västerbottens Läns Landsting
  • Landstinget Dalarna
  • Stockholms Läns Landsting
  • Landstinget Sörmland
  • Landsting i Kalmar Län
  • Landstinget Blekinge
  • Landstinget i Värmland

 

Landstinget i Värmland om regionkommun i Värmland 

Sidan uppdaterades den 31 augusti, 2017