Arbetsordning för Region Värmlands revisorer

Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera Revision 2015 — 2018 uppdrag, organisation och rutiner.

Uppdraget

Uppdraget att årligen granska all verksamhet, som bedrivs inom Region Värmland styrelse, bolag och stiftelser är formulerat i KL, AL och SL samt i av Regionfullmäktige (RF) 2011-05-27 antaget reglemente.

Revisorernas uppdrag är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande, om den interna kontrollen är tillräcklig och att uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningsuppdraget- som det är formulerat i kommunallagen – är medlet att nå fram till denna ansvarsprövning.

Revisionsreglemente Region Värmland

Gällande reglemente fastställdes av Regionfullmäktige 2011-05-27. Revisorerna väljer själva vad som skall granskas.

Revisorernas organisation

Revisionen men även revisorerna var för sig är att betrakta som myndigheter med eget förvaltningsansvar.

Förtroendevalda revisorer (Lekmannarevisorer i bolag och stiftelser)

(Valda av Regionfullmäktige inför mandatperioden 2015-2018)

  • Ordförande Jonny Mattsson (Värmlandstrafik AB, Transitio AB, Gångjärnet i Karlstad AB, Bussfastigheter i Kristinehamn AB och Stiftelsen Wermland Opera)
  • Vice ordförande Östen Högman (ALMI företagspartner AB, Oslo-Stockholm 2.55 AB, och ersättare Värmlandstrafik AB, Gångjärnet i Karlstad AB och Bussfastigheter i Kristinehamn AB, Stiftelsen Gammelkroppa Skogsskola)
  • Revisor Benny Ahremark Persson (Stiftelsen Gammelkroppa Skogsskola och ersättare Värmlandstrafik AB, Gångjärnet i Karlstad AB, Bussfastigheter i Kristinehamn AB, Stiftelsen Värmlands Museum och Stiftelsen Wermland Opera)
  • Revisor Inger Larén (Stiftelsen Värmlands Museum, Värmlandstrafik AB, Gångjärnet i Karlstad AB, Bussfastigheter i Kristinehamn AB och ersättare i Erlandergården)

Auktoriserade Yrkesrevisorer / Sakkunniga

(Upphandlat konsultstöd)

Region Värmland:

PwC- Lars Dahlin

Värmlandstrafik:

PwC – Peter Söderman

Gångjärnet i Karlstad AB:

PwC – Peter Söderman

Bussfastigheter i Kristinehamn AB:

PwC – Peter Söderman

ALMI:

Deloitte

Dalslands Kanal:

PwC – Anders Hallgren

Värmlands Museum:

KPMG – Linus Sandberg

Wermland Opera:

PwC – Stefan Lungström

Erlandergården:

Wint – Christer Björck (Utsedd av Munkfors kommun)

Norra Värmlands gåvofond:

PwC – Anders Hallgren

Gammelkroppa Skogsskola:

KPMG – Charlotta Ekman

Transitio AB:

Deloitte – Henrik Nilsson

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Sekreterarskap, expedition och handlingar:

(Upphandlat konsultstöd)

PwC svarar enligt avtal för revisionens ovanstående funktioner.

Ordföranden, roller och arbetssätt

Ordförande är sammankallande, ansvarar för dagordning, mötets genomförande och för upprättande av protokoll eller mötesanteckningar.

Vice ordförande är ersättare för ordföranden.

Revisorerna är självständiga i förhållande till varandra. Detta förhindrar inte att de samarbetar i det löpande revisionsarbetet och vid olika ställningstaganden. Revisorerna strävar efter att fatta beslut i enighet vad avser revisionsarbetet och att i största möjliga mån arbeta gemensamt och samordnat. Den enskilde revisorns rätt att i ett läge av oenighet kunna agera och uttrycka sin egen uppfattning kan dock inte undanröjas eller röstas bort. Beslut vad avser revisionens egen förvaltning fattas kollektivt vid sammanträde.

Varje revisor är beträffande revisionsuppdraget självständig och kan avge eget yttrande efter granskning.

Arbetsuppdelning mellan revisorerna

Förtroendevalda revisorerna och det sakkunniga biträdet granskar fortlöpande protokoll och ekonomiska rapporter.

Jonny Mattsson svarar särskilt för Enheten för medlemsstöd.

Östen Högman svarar särskilt för Enheten för regional tillväxt.

Benny Ahremark Persson svarar särskilt för Enheterna för administration, HR, ekonomi och kommunikation samt revisorernas ekonomiska ställning.

Anita Svensson Nilsson svarar särskilt för Enheten för kultur.

Inger Larén svarar särskilt för Enheten för folkhögskolorna.

PwC svarar för all dokumentation och på uppdrag av ordföranden för kallelser och förslag till dagordning inför revisionens möten. PwC tillhandahåller och stödjer revisorerna med det administrativa stödet PwC Client Room. PwC svarar även för kontakten med Region Värmland vad avser revisionens webbsidor och för att granskningar mm läggs ut. Lekmannarevisorerna ansvarar självständigt för sina sidouppdrag och för därför erforderligt upphandlat stöd.

Tidsplaner och former för möten, överläggningar och andra aktiviteter

Revisionens möten utgörs av informations-, planerings- och beslutsmöten.

Ordföranden ansvarar för att kallelse till möten utsänds, i regel senast fem dagar före mötet.

Agenda och plan för verksamhetsår fastställs inför varje revisionsår.

Former för ömsesidig information, krav på dokumentation

Arbetsordning, Revisionsstrategi samt Revisionsplan revideras inför varje nytt revisionsår.

Revisionens verksamhet dokumenteras i mötesanteckningar, som protokollförs och justeras vid nästkommande möte. Beslut skall protokollföras och justeras.

Styrning och samverkan med de sakkunniga, kvalitetssäkring

Förhållandet mellan revisorerna och de sakkunniga, stödet från dessa samt krav på kvalitetssäkring genom certifiering regleras, utöver i ARBO, i upphandlingsavtalet samt övergripande i kommunallagen.

Förslag till Revisionsberättelse, Verksamhetsberättelse och Förvaltningsberättelse upprättas i god tid inför regionfullmäktige i april av de sakkunniga revisorerna.

Ekonomi, administration och rutiner

Revisionens budget utarbetas i fas med Region Värmlands budgetprocess.

Månatlig redovisning och uppföljning av såväl Region Värmlands som Revisionens ekonomi inhämtas av sakkunnigstödet från Region Värmland för vidare förmedling till varje revisor.

Alla upprättade och inkomna handlingar diarieförs hos sakkunnigstödet. Region Värmland ansvarar för revisorernas arkiv. För revisorernas interna diarium ansvara PwC.

PwC stödjer enligt upphandling och avtal revisionen med sekreterarskap, expeditionstjänst och handlingar.

Beslut om utlämnande av revisorernas handlingar fattas av berörd revisor.

Mediakontakter, webbsidor m.m

Varje revisor svarar, gentemot media, för egna revisionsinsatser i bolag och stiftelser. Ordföranden eller i hans ställe vice ordföranden svarar för mediakontakt vad gäller frågor som rör hela Revisionen.

Revisionens webbsidor upprättas och förvaltas av Region Värmlands webbredaktör.

Revisionens dokument, granskningar mm läggs fortlöpande ut på webben genom PwC´s försorg.

Attesträtt

Ordföranden attesterar avtal, beställningar, fakturor, reseräkningar mm.

Vice ordförande är i detta avseende ersättare för ordföranden samt attesterar ordförandens handlingar.

Kompetensutveckling

Årliga uppföljnings- och kompetensdiskussioner genomförs som underlag för utbildningsplanering och budgetering.

Samordnad revision mellan Region Värmland, bolag och stiftelser.

Revisionen av Region Värmland och dess bolag och stiftelser är samordnad av Region Värmlands Revisorer.

Jonny Mattsson

Östen Högman

Inger Larén

Benny Ahremark Persson

Anita Svensson Nilsson

Sidan uppdaterades den 23 november, 2017