Projektmedel EU

EU:s fonder och program ger Värmland möjlighet att förverkliga angelägna satsningsområden. Det bidrar även till att Värmland kan vara med att uppfylla intentionerna i EU:s långsiktiga tillväxtstrategi, Europa 2020. 

Fonderna och programmen kan delas in i två olika grupper, strukturfonder och transnationella sektorsprogram (program för samarbeten mellan företag och organisationer som är baserade i olika medlemsländer). Båda dessa är relevanta och sökbara för oss i Värmland.

Det som skiljer strukturfondsprogrammen från de transnationella sektorsprogrammen är bland annat att:

  • Medlemsländerna hanterar strukturfondsprogrammen, medan de transnationella sektorsprogrammen hanteras av respektive generaldirektorat (öppnas i nytt fönster) i EU-kommissionen. 
  • Strukturfondsprogrammen är geografiskt begränsade. De transnationella sektorsprogrammen kan alla regioner inom EU söka.
  • Inom nästan alla transnationella projekt krävs minst tre partners från tre olika EU-länder. Ansökningarna ska ha en uttalad europeisk dimension, vilket innebär att det ska finnas en klar nytta av att utföra projektet på europeisk nivå.

Strukturfonderna

Strukturfonderna används för att finansiera projekt som ska utveckla EU:s regioner, minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. I strukturfonderna ingår Europeiska regionala utvecklingsfonden (regionalfonden) och Europeiska socialfonden (socialfonden).
Regionalfonden, har som övergripande syfte att stärka den regionala konkurrenskraften och skapa en hållbar tillväxt.
Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Programmet ska främja hög sysselsättning och skapa fler arbetstillfällen med målet att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer.
Strukturfonderna finansierar även de så kallade interregionala programmen ex. Interreg Sverige-Norge, Interreg Nordsjöprogrammet och Östersjöprogrammet.

De viktigaste strukturfonderna och programmen för Värmland är:

Sektorsprogram

EU:s sektorsprogram är oftast tematiska och bedrivs transnationellt, vilket innebär att projekten involverar aktörer från flera europeiska länder. Till skillnad mot strukturfonderna, som är tilldelade till en viss region, är sektorsprogrammen möjliga att söka för alla länder och regioner inom EU. Projekten inom de flera hundratals sektorsprogrammen ska gärna vara innovativa och tydligt visa på ett mervärde för hela Europa.
Områden som omfattas av sektorsprogram är t.ex. miljö, energi, hälsa, forskning, arbetsmarknadsfrågor, utbildning och kultur.

Nedan presenteras ett axplock av transnationella sektorsprogram:

Horisont 2020 (forskning och innovation)
Erasmus+ (utbildning, unga och idrott)
Kreativa Europa (kulturella och kreativa näringar)
LIFE (miljö)
COSME (små- och medelstora företag)
Programmet för sysselsättning och social innovation
Ett Europa för medborgarna 
Hälsa för tillväxt
Active Assisted Living 

Kontakt

Bild på Agnetha Nilsson

Agnetha Nilsson

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 38

agnetha.nilsson@regionvarmland.se

Bild på Benjamin Nyqvist

Benjamin Nyqvist

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 42

benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se

Bild på Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 53

fredrik.karlsson@regionvarmland.se

Bild på Hanna Bäckman

Hanna Bäckman

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

Föräldraledig

hanna.backman@regionvarmland.se

 

 

Sidan uppdaterades den 13 november, 2017